Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

variance
21:12
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viamvlwi mvlwi
variance
14:57
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
variance
14:55
6078 eb89
Reposted fromhagis hagis viaphin phin
variance
14:55
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaantibia antibia
variance
14:52
0024 fdcf
Reposted fromnazarena nazarena viaHigh-Key High-Key
variance
14:51
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viamodalna modalna
variance
14:49
5602 0f6f
variance
14:49
8259 d986
14:48
14:48
variance
14:48
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
variance
14:47

“Come on, baby.”

Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viamodalna modalna

July 05 2015

variance
10:08
4329 b50b 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viamajamil majamil
variance
10:08
2217 9ab3
Reposted fromjackwhite jackwhite viamajamil majamil
10:07
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viasodarknessibecame sodarknessibecame
variance
10:07
1745 714e 500
Reposted fromScofield Scofield viamempra mempra
variance
10:03
4451 81f7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapiro piro
variance
10:02
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viablueberrynights blueberrynights
variance
10:02
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
variance
10:02
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamajamil majamil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl